Powered by Blogger.

WordPress dashboard Customize

// ----------------------------------
// -- Add code Function.php File --
// ----------------------------------

Change the Standard WordPress GreetingIf “Howdy” isn’t in your vocabulary, you may not be a big fan of the standard WordPress admin greeting:
Obviously, you should substitute the “Welcome” text buried within that code with whatever takes your fancy.


add_action( 'admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_my_custom_account_menu', 11 );

function wp_admin_bar_my_custom_account_menu( $wp_admin_bar ) {
$user_id = get_current_user_id();
$current_user = wp_get_current_user();
$profile_url = get_edit_profile_url( $user_id );

if ( 0 != $user_id ) {
/* Add the "My Account" menu */
$avatar = get_avatar( $user_id, 28 );
$howdy = sprintf( __('Welcome, %1$s'), $current_user->display_name );
$class = empty( $avatar ) ? '' : 'with-avatar';

$wp_admin_bar->add_menu( array(
'id' => 'my-account',
'parent' => 'top-secondary',
'title' => $howdy . $avatar,
'href' => $profile_url,
'meta' => array(
'class' => $class,
),
) );

}
}


Edit WP Admin Bar Links:

Remove the WP Logo, Add New Content and Update Notifications from the WP Admin menu.function wps_admin_bar() {
    global $wp_admin_bar;
    $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo'); // Removes WP Logo
    $wp_admin_bar->remove_menu('new-content'); // Removes +New Links
    $wp_admin_bar->remove_menu('updates'); // Updates
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'wps_admin_bar' );Disable Dashboard Widgets:
The first thing people will see when logging into the Admin area is the Dashboard. There, you’ll find widgets like "WordPress Blog," "Other WordPress News," and "Incoming Links". Not very interesting for the average user.
We will be using the wp_dashboard_setup action to remove them. In the function we want to execute, we will use the unset() function to remove the Dashboard widgets we don’t want to display. Then all we need to do is call add_action() using'wp_dashboard_setup' as the first parameter as well as our function, namedremove_dashboard_widgets, as the second parameter

function remove_dashboard_widgets(){
  global$wp_meta_boxes;
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']); 
}

add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');
Or

function remove_dashboard_widgets() {

      global $wp_meta_boxes;

      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']); // Removes QuickPress

      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']); // Incoming Links
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']); // Removes Right Now
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']); // Removes Plugins
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_recent_drafts']); // Removes Recent Drafts
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']); // Removes Recent Comments
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']); // Removes the WordPress Developer Blog
      unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']); // Removes the WordPress Blog Updates
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets' );
Check out the WordPress docs entry on removing dashboard widgets for more information.

Disable Standard Widgets:add_action( 'widgets_init', 'my_unregister_widgets' );
function my_unregister_widgets() {
        unregister_widget( 'WP_Widget_Pages' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Calendar' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Archives' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Links' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Categories' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Posts' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Search' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Tag_Cloud' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_RSS' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Meta' );
        unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Comments' );
        unregister_widget( 'WP_Nav_Menu_Widget' );
}Remove Screen Options and Help Tabs:function remove_screen_options_tab()
{
  return false;
}
add_filter('screen_options_show_screen', 'remove_screen_options_tab');

function hide_help() {
  echo '<style type="text/css">
      #contextual-help-link-wrap { display: none !important; }
     </style>';
}
add_action('admin_head', 'hide_help');

SOURCE:https://managewp.com/spotless-wordpress-dashboard


Hide the WordPress Upgrade Message:
add_action('admin_menu','wphidenag');
function wphidenag() {
remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );

}

SOURCEhttp://speckyboy.com/2011/04/27/20-snippets-and-hacks-to-make-wordpress-user-friendly-for-your-clients/

Removing Menu Items


This is how you disable top-level menu items such as "Posts," "Media," "Appearance," and "Tools":
function remove_menu_items() {
  global $menu;
  $restricted = array(__('Links'), __('Comments'), __('Media'),
  __('Plugins'), __('Tools'), __('Users'));
  end ($menu);
  while (prev($menu)){
    $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]);
    if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){
      unset($menu[key($menu)]);}
    }
  }

add_action('admin_menu', 'remove_menu_items');


oR
add_action( 'admin_head', 'cn_admin_customize' );
function cn_admin_customize() { ?>
<style type="text/css" media="screen">
#welcome-panel, #menu-posts, #menu-media, #menu-links, #menu-pages, #menu-comments, #menu-appearance, #menu-plugins, #menu-users, #menu-tools, #menu-settings {display:none;}
</style>
<?php }

Remove Sub Menu
function remove_submenus() {
  global $submenu;
  unset($submenu['index.php'][10]); // Removes 'Updates'.
  unset($submenu['themes.php'][5]); // Removes 'Themes'.
  unset($submenu['options-general.php'][15]); // Removes 'Writing'.
  unset($submenu['options-general.php'][25]); // Removes 'Discussion'.
  unset($submenu['edit.php'][16]); // Removes 'Tags'.  
}

add_action('admin_menu', 'remove_submenus');


Remove the Editor Submenu Item


function remove_editor_menu() {
  remove_action('admin_menu', '_add_themes_utility_last', 101);
}

add_action('_admin_menu', 'remove_editor_menu', 1);

Customize the Footer

add_action('admin_menu', 'remove_submenus');
function modify_footer_admin () {
  echo 'Created by <a href="http://www.irworld.in">iRworld</a>.';
  echo 'Powered by<a href="http://WordPress.org">WordPress</a>.';
}

add_filter('admin_footer_text', 'modify_footer_admin');

Change the Logo

function custom_logo() {
  echo '<style type="text/css">
    #header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/admin_logo.png) !important; }
    </style>';
}

add_action('admin_head', 'custom_logo');

function custom_login_logo() {
  echo '<style type="text/css">
    h1 a { background-image:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/login_logo.png) !important; }
    </style>';
}

add_action('login_head', 'custom_login_logo');


2 comments:

 1. Thanks for your informative article. Your blog is loaded with awesome information. Please include RSS field shat that we can receive your latest post direct to my inbox. Wordpress Course in Chennai

  ReplyDelete
 2. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  lý thuyết trò chơi
  đức phật và nàng
  hồ sơ mật dinh độc lập
  đừng hoang tưởng về biển lớn
  chiến thắng trò chơi cuộc sống
  lượng tử
  ngồi khóc trên cây
  truy tìm ký ức
  mặt dày tâm đen
  thế giới như tôi thấy

  Cuối cùng, hai người cũng không thể nhịn được lửa dục hành hạ, hai thân thể xích lõa gắt gao dung hợp cùng một chỗ.
  Rời khỏi lầu các thì lúc này mặt trời đã lên cao ba sào, Ân Tồ Tố vẻ mặt hồng nhuận, tay nắm tay Lưu Phong, khuôn mặt lộ ra bộ dạng hạnh phúc rạng ngời.

  “ Phu quân, người đi chậm chút đi, thiếp theo không kịp…” Ân Tố Tố kiều mị liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nhẹ giọng nói:” Sắc lang lão công, người cũng thật là xấu, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, làm thiếp thân thể rã rời.”

  Lưu Phong ah ah cười nói: “ Tố Tố, thật là oan uổng cho ta mà, ngẫm kĩ lại đi, tối hôm qua là chính nàng đòi mà, thiếu chút nữa người chết đã là ta rồi.”

  Ân Tố Tố đôi mắt đẹp ẩn hiện xuân tình, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian tối hôm qua, lớn tiếng rên rỉ, quả nhiên thật sự sảng khoái.

  “ Không thèm, cùng đại sắc lang ngươi nói chuyện, chúng ta nhanh lên đi báo cho Thanh Nghi tỷ tỷ để các nàng chuyển đến chỗ mới.” Ân Tố Tố sợ Lưu Phong lại giễu cợt mình, liền nhanh chân rời khỏi.

  Lưu Phong lạnh nhạt nói: “ Nào, chúng ta cùng nhanh lên thôi.”

  Hai người chạy tới Phượng Viên thông báo cho Liễu Thanh Nghi và Bạch Vũ

  ReplyDelete